Nejlevnější materiály a řešení zpravidla neobstojí

Spojení okna s domem, neboli utěsnění připojovací spáry oken nebo balkónových dveří musí zajistit izolaci tepla, vodotěsnost, neprůvzdušnost, parotěsnost a zvukovou izolaci, při běžném namáhání stavby. Jinými slovy, optimální funkčnost a tepelnou izolaci po dobu 365 dní v roce. Technicky řečeno, musí být navržena tak, aby splnila požadavky ČSN 73 05 40 - 02. Zároveň musí být použity takové materiály, které umožní ukotvení okna nebo dveří při současném zachování možnosti dilatace. Výsledkem výše uvedených požadavků je detail, kde netáhne, nic nepromrzá a neplesnivý. Z těchto důvodů je potřeba spojení okna s domem věnovat náležitou pozornost, jak při plánování, tak při realizaci a i následné kontrole.

 

Tvar a rozměry

Rozměry připojovací spáry musí vyhovět předpokládaným pohybům materiálů, zatížení obálky budovy zvenčí i zevnitř. Optimální rozměry spáry a tvar detailu by měly vzejít z pera projektanta, který by měl jejich návrhem zohlednit jak funkčnost, tak proveditelnost a vzájemné spolupůsobení s ostatními částmi pláště budovy. Návrh skladby detailu, výkres nebo skica, technická zpráva s požadavky na okna a jejich osazení, by měly být nedílnou součástí projektové dokumentace nebo součástí kupní smlouvy. Platí, že spára musí být navržena tak, aby byly splněny požadakvy ČSN 73 05 40 - 2.

 

Členění spáry 

 

A) VNĚJŠÍ UZÁVĚR - POJISTNÁ A VĚTROTĚSNÁ IZOLACE 

Vnější uzávěr připojovací spáry musí být paropropustný (nebo s inteligentní variabilní propustností vlhkosti), vodotěsný a musí umožnit volnou dilataci spáry. Zároveň musí být uzávěr proveden prokazatelně mrazuvzdornými a chemicky neutrálními materiály, které jsou v kontaktu s přilehlými plochami. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou odolnost proti porušení a životnost, srovnatelná s životností materiálu okna nebo balkónových dveří.

 

B) VNITŘNÍ UZÁVĚR - VZDUCHOTĚSNÝ A ZPRAVIDLA PAROBRZDICÍ

Vnitřní uzávěr připojovací spáry musí být vzduchotěsný, parotěsnicí (nebo s inteligentní variabilní propustností vlhkosti) a musí umožnit volnou dilataci spáry. Uzávěr slouží pro oddělení vnitřního klimatu, přičemž musí být proveden v jedné funkční rovině, ve které je teplota vyšší, než rosný bod vnitřního prostředí. 
 
 
C) STŘEDNÍ ČÁST - TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ MATERIÁL 
Tepelně izolační výplň připojovací spáry by měla mít co nejnižší tepelnou vodivost a musí umožnit volnou dilataci spáry. Tepelně izolační výplň ale nezajišťuje utěsnění spáry proti vodě, neprůvzdušnost a nezamezuje pronikání a kondenzaci vlhkosti ve spáře. Tepelná izolace musí zůstat suchá, aby mohla fungovat po celý rok tak, jak má. 
 
 

Celistvost 

Vnější i vnitřní uzávěr připojovací spáry musí probíhat po celém obvodu rámu. Zejména při rekonstrukcích staveb dochází ke komplikacích a k případům, kdy vytvoření nového vnějšího uzávěru spáry je z důvodu zachování původního stavu exteriérového pláště obtížně realizovatelné. V takových případech je potřeba řešit vniklé detaily a návaznosti individuálně.  

  

Uvnitř těsněji než zvenku

V našich klimatických podmínkách a u běžného typu občanské výstavby (kancelářské prostory, byty, rodinné domy) se osvědčil vnitřní uzávěr spáry, který je těsnější vůči prostupu vzdušné vlhkosti (parotěsnější) než souhrnné působení vnějšího uzávěru připojovací spáry, společně s následnými konstrukčními úpravami např. kontaktní zateplovací systém. Jinými slovy, spára musí být provedená tak, aby vnitřní uzávěr měl vyšší difúzní odpor než vnější uzávěr. Toto neplatí v případě použití fólie s inteligentní variabilní propustností vlhkosti a také pokud se jedná o utěsnění spár v chladících místnostech či boxech, kde je teplota po převážnou část roku nižší než teplota v exteriéru. Porovnání těsností materiálů se provádí buď hodnotami ekvivalentních difúzních tlouštěk „sd“ a nebo hodnotami součinitele difúzního odporu.  

Utěsnění připojovací spáry musí být navrženo tak, aby vnitřní uzávěr měl vyšší ekvivalentní difúzní tloušťku než uzávěr vnější a celková skladba těsnění spáry musí být navržena tak, aby umožňovala co nejlepší odvětrávání a vysychání spáry. Tím je dodržena zásada: “zevnitř těsnější než zvnějšku“ a je zabezpečena funkce suché, tepelně izolující spáry.

 

Vzhled a začištění spáry

Začištění připojovací spáry se navrhuje a provádí podle druhu okolních sousedících materiálů, stavu ostění a  tvaru detailu. Styk okenního rámu a omítek by měl být ošetřen tak, aby také byl možný vzájemný pohyb, bez rizika popraskání konce omítky nebo zatékání dešťové vody. V praxi se osvědčily níže uvedené skupiny materiálů, které jsou často používány pro začištění a úpravu ostění. 

  • lišty z obdobných nebo shodných materiálů
  • maltové směsi
  • deskové materiály (EPS, sádrokartón, cementotřískové desky apod.)
  • dřevěné obložky

 

Zvuková izolace

Z hlediska hlukové izolace (vzduchové neprůzvučnosti) spáry je potřeba provést taková opatření, aby bylo dosaženo projektem předepsaného hlukového útlumu. Zpravidla se uplatňují ověřené těsnicí materiály s dostatečnou tloušťkou, trvanlivostí, těžko porušitelnou strukturou a s vyšší objemovou hmotností. Platí, že kvalitně provedenou montáží okna, je možno snížit ztráty vzniklé osazením na minimum nebo zcela eliminovat.

 

Eliminace tepelných mostů

Skladba, materiálové vlastnosti a tvar ostění by měly být navrženy nebo rekonstruovány s ohledem na minimalizaci úniků tepla. Obvykle je třeba zajistit přímou návaznost okna na tepelnou izolaci fasády nebo alespoň překrytí rámu izolací cca 30 mm a více. Kritickým místem je obvykle napojení okna na parapet, kde bývá rám zeslaben a není třeba i dostatek místa pro izolaci pod vnější parapet. Jako akceptovatelné a používané řešení je vypěnění prostoru pod parapetem polyuretanovou pěnou.

TOPlist