Kvalitní návrh a výkres jako základ

Při výběru vhodného materiálu pro spáry je potřeba zohlednit vždy zvážit stav a tvar ostění, materiál oken, tvar, složitost konstrukce, proveditelnost a cenu. Zpravidla platí, že nejlevnější řešení není to nejlepší a kolikrát ani dostatečné. Je velmi vhodné mít od projektanta nebo od dodavatelské fimy přesně rozpracovaný detail, kde bude uvedeno, jaké konktrétní druhy materiálů mají být uplatněny. Tím lze předejít rozčarování, kdy stav oken po zabudování zcela nebo částečně neodpovídá představám investora. Obecně platí, že musí být zvoleny materiály, které umožní dilataci spáry minimálně 2 mm.

 

Tmely

Tmely jsou obecně často používané materiály, u kterých je nutné respektovat jednu zásadní věc. Tmel těsní pokud má 100% přilnavost k podkladům. Pokud tomu tak není, svou funkci vesměs zcela postrádá. Při využití tmelů se jedná většinou o vytvoření vodotěsné popřípadě vzduchotěsné a parobrzdicí membrány. 

 

Tloušťka tmelu v závislosti na šířce spáry

 • vnější uzávěr spáry

Zpravidla se tmely nedoporučují vůbec. Těsní sice dobře proti hnanému dešti, ale většinou velmi neochotně propouštějí zkondenzovanou vzdušnou vlhkost ze spáry ven. Výjimku tvoří akrylové tmely, ty však v drtivé většině případů nemají schopnost trvale se přizpůsobovat změnám velikosti připojovací spáry.

 

 • vnitřní uzávěr spáry

Použití tmelových uzávěrů je vhodné, pokud to umožňuje připravenost stavby a detailu. Jedná se o elastické tmely, které jsou schopné dobře přenášet pohyby spáry. Typicky to jsou silikony, polyuretany nebo jiné hybridní materiály

 • Tmel musí být uchycen jen na dvou protilehlých stranách připojovací spáry. 
 • Maximální hloubka tmelené spáry běžným jednokomponentním tmelem je cca 15 mm.
 • Běžná proveditelná šířka tmelené spáry je cca 10 mm až 15 mm.
 • Hloubka tmelového uzávěru je rovna cca 1/2 šířky tmelené spáry.
 • Vhodné jsou tmely s dovolenou přetvořitelností cca 20% a více.
 • Vhodným podkladním materiálem jsou kruhové provazce a pásky na bázi polyetylénu. 

 

Komprimační předstlačené pásky

Mezi komprimační pásky patří materiály na bázi pěněných plastů, většinou se jedná o polyuretan, který získává své finální vlastnosti po impregnaci a stlačení ve spáře na potřebnou hodnotu dle dat výrobce. Výhodou komprimačních pásek ve srovnání se tmely je odlišný způsob utěsnění spáry. Zatímco tmel musí dokonale držet na podkladu, komprimační páska se vůči podkladu rozpíná a tím způsobem utěsňuje spáru. Dokonalá adheze tedy není podmínkou, aby páska těsnila. Dalším pozitivem je možnost aplikace komprimačních pásek při nízkým okolních teplotách či dokonce při teplotách pod nulou. Jen málokterý tmel dosahuje podobných nebo stejné roztažnosti a použití v dilatační spáře jako komprimační pásky. 

Minimální šířka spáry pro komprimačační pásky

 • vnější uzávěr spáry 

Komprimační pásky poskytují v porovnání se tmely daleko vyšší propustnost pro vodní páry a zároveň dostatečnou míru odolnosti proti zatečení hnaného deště. Tmely takového poměru ani zdaleka nedosahují.   

 

 • vnitřní uzávěr spáry 

Na vnitřní stranu spáry nebývají komprimační pásky většinou používány. Výjimky mohou nastat v případě, že komprimační páska má nějakou speciální úpravu, která umožňuje snížení její paropropustnosti nebo se jedná o utěsnění prostor, kde je trvale nižší teplota než po většinu roční doby v exteriéru např. chladicí haly.

  

Okenní fólie

Jedná se o vrstvené těsnicí materiály na bázi plastů, kovů, syntetických textilií, živic, kaučuků apod. Typickým znakem těsnicích fólií je malá tloušťka, někdy jen setiny milimetru, v porovnání se šířkou fólie. Mezi výhody použití fólií patří možnost vyrovnání velkých rozdílů v šíři připojovací spáry, kde tmely nebo i dokonce komprimační pásky selhávají nebo jsou příliš složitým řešením z hlediska proveditelnosti. Při použití fóliových pásů na vnitřní a vnější uzávěr, je nutné zajistit, aby nedošlo k záměně materiálů pro vnější a vnitřní uzávěr a naopak. Výjimkou je fólie s inteligentní variabilní propustností vlhkosti.

Fólie jsou často vybaveny nezbytnými lepidly pro jejich fixaci na okno či ostění. Podmínkou pro bezchybnou funkci a těsnost fólií je stejně jako u tmelů dokonalá adheze k podkladu. Stejnou těsnost a trvanlivost jako fólie musí zajistit lepené spoje k rámu a k navazující konstrukci. Lepicí plochy fóliových pásů musí být souvislé s dostatečně širokým přesahem umožňujícím přilepení jak rámu tak k ostění. 

 

 • vnější uzávěr spáry

Používají se fólie s vysokou mírou propustnosti pro vodní páry, které jsou zároveň schopny zamezit průniku hnaného deště do spáry nebo dokonce vodního sloupce. Fólie bývají často jen krátkodobě UV stabilizovány.

 

 • vnitřní uzávěr spáry

Materiály fóliových pásů pro vnitřní interiérovou část spáry jsou vyráběny ze vzduchotěsných materiálů, s vyšší nepropustností pro vodní páry než fólie na exteriérovou část spáry. Pro možnost snadného zakrytí bývají opatřeny omítatelnou vrstvou.  

  

Těsnicí lišty

V tomto případě se jedná o lišty v PVC nebo i ze dřeva opatřené vhodnými prostředky, které jsou schopné zajistit potřebnou těsnost spáry. K jejich fixaci na vlastní rám otvorové výplně slouží lepicí tmely, lepidla, oboustranně lepicí spáry nebo šroubky. Utěsnění pomocí lišt bývá náročné na aplikaci, kdy pokud má lišta dobře těsnit, je potřeba její dokonalé fixace na rám okna a zajištění bezvadného přilnutí k materiálu ostění. Otvory pro osazení lišt z tohoto důvodu musí mít dobrou připravenost a poměrně rovné podkladní plochy. Lišta na vnější straně spáry musí být opatřena vhodným těsněním, které vytvoří vodotěsné napojení lišty na ostění. I vlastní spoj lišty a okna musí fungovat tímto způsobem. Při výběru vhodné lišty bývá zpravidla nutné vybrat lištu stejné nebo podobné materiálové skupiny a tepelné roztažnosti jako je okno. Lišta na vnitřní straně spáry musí být dotěsněna vůči ostění takovým způsobem, aby bylo docíleno potřebné vzduchotěsnosti.  

 

Komprimační polyuretanová páska pro celou spáru

Materiály nové generace, které využívají výhod běžných komprimačních pásek a slouží díky různým úpravám ve svém provedení ke komplexnímu utěsnění spáry, bez nutnosti použití dalších materiálů na vnější a vnitřní straně spáry. Jedná se obecně o nejkomplexnější formu utěsnění připojovací spáry a zároveň velmi snadno a rychle proveditelné. 

  

Polyuretanová pěna

Jednoznačně nejrozšířenější materiál pro celou škálu typů a tvarů připojovacích spár. Pěna je dodávána ve formě polotovaru, který až při aplikaci na stavbě získává finálního tvaru, podoby a vlastností. Zejména díky možnosti vypěnit jakýkoli tvar spáry, se jedná o tak oblíbený produkt. Jako mínusy lze považovat špatnou schopnost dilatace vytvrdnutí pěny, a limitovanou vodotěsnost a vzduchotěsnost. Při použití polyuretanové pěny je vždy potřeba mechanicky rám zajistit rozepřením proti prohnutí, dokud polyuretan zcela nevytvrdne, tedy po dobu minimálně 24 hodin. Pěna nemůže být použita jako kotvicí prostředek a nesmí být použita jako jediný těsnicí materiál připojovací spáry, pokud nesplňuje všechny požadavky. 

  

Kamenná nebo skelná vlna

Bývá používáno hlavně v případech kdy se jedná o osazení oken či balkónových dveří do prostoru tepelné izolace před nosný obvodový plášť, např. zdivo. Naopak použití minerální nebo skelné vlny jako izolace běžné připojovací spáry o šířce např. 2 cm je neproveditelné. Izolace z minerální vlny musí odpovídat ČSN EN 13 162.

TOPlist